Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταιρικό Προφίλ

Η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.) ιδρύθηκε το 1980 (ΦΕΚ 719/1.4.80) με έδρα την Αθήνα, οδός Νικηταρά 2 – 4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1993 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο Ν. Ψυχικό, Μαντζάρου 1. Από το 2000 (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/6/2000) μεταφέρθηκε στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 109-111. Είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 13870/06/Β/86/13 και λειτουργεί υπό την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.2190/20) και τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί για 50 έτη, ήτοι μέχρι την 1.4.2030 με δυνατότητα παρατάσεως κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σκοπός της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:

 1. Η ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (κυρίως στην Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Νιγηρία κ.λ.π.) Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων πάσης φύσεως, μεταξύ των οποίων και των απαιτούντων ειδικό πτυχίο Ε΄ τάξεως και άνω.
 2. Πάσης φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων οικοπέδων, είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή καθώς και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
 3. Η τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ή τουριστική αξιοποίηση και πώληση των σχετικών εκτάσεων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων λατομείων.
 4. Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών, προερχόμενων από σκληρά πετρώματα, κατάλληλα για ειδικές χρήσεις, όπως αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κ.α. κοινά αδρανή, δομικούς λίθους, ως και κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και γενικά μεταλλευμάτων. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων και εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
 5. Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος.
 6. Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.
 7. Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.
 8. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Προς ευόδωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με ομοίους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς και δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Είναι κάτοχος Πτυχίου Η? τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (ανώτατη τάξη για την Ελλάδα) με το οποίο μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και εκτέλεση έργων οποιουδήποτε ύψους και αντικειμένου που προκηρύσσουν το Δημόσιο και οι Οργανισμοί. Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 91) η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας υπάγεται στον κλάδο 45 «Κατασκευές». Η Εταιρεία υπάγεται στον υποκλάδο 452.1 «έργα πολιτικού μηχανικού», 452.3 «κατασκευή αυτοκινητόδρομων» και 452.4 «κατασκευή υδραυλικών έργων».

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία 5ετία έχει μεταβληθεί ο σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της. Συγκεκριμένα, με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.1999 αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη τριών νέων παραγράφων (σκοπών) στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού (άρθρα 4,5, και 8 του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας) ως εξής:

 • Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών, προερχόμενων από σκληρά πετρώματα, κατάλληλα για ειδικές χρήσεις, όπως αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κ.α κοινά αδρανή, δομικούς λίθους, ως και κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και γενικά μεταλλευμάτων. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων και εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
 • Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος.
 • Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Επίσης, προστέθηκε στο Καταστατικό ότι η Εταιρεία μπορεί προς ευόδωση του σκοπού της να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Τα σημαντικότερα σημεία στην εξέλιξη της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

Στο διάστημα 1980 – 1985, η Εταιρία ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή των μεγάλων έργων υποδομής της περιόδου αυτής, όπως των βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ, των αποχετευτικών έργων των πόλεων Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Ρεθύμνου και άλλων μεγάλων έργων οδοποιίας.

Στο διάστημα 1986 – 1993, η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε αναπτύχθηκε δυναμικά με την κατασκευή έργων οδοποιίας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης, ο Αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα (Κατερίνης, Κιλκίς, Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης) καθώς και υλοποίηση έργων στον ΟΣΕ, στη ΔΕΗ κλπ. Παράλληλα επέκτεινε τη δραστηριότητά της στον τομέα των ιδιωτικών και οικοδομικών έργων, με την κατασκευή – εκτός των άλλων – και ενός Ξενοδοχείου – Bungalows, δυναμικότητας 281 κλινών στο Γαλησσά της Σύρου.

Στο διάστημα 1994 – 1998, η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε συνέχισε τη δυναμική της πορεία με την κατασκευή μεγάλων έργων. Το 1994 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και τέθηκαν οι βάσεις για μια μόνιμη και σταθερή ανοδική πορεία. Το 1995 η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο Η΄ τάξης (ανώτατη τάξη), γεγονός που επιβράβευσε έμμεσα τη μέχρι τότε ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία και παρουσία της στον κατασκευαστικό τομέα. Το 1997 η Εταιρία προεπιλέχθηκε και ανέλαβε σημαντικά έργα, για τα οποία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως η Παράκαμψη Λάρισας, τμήματα της Εγνατίας Οδού, τμήματα του Αεροδρομίου των Σπάτων, του νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης και η κατασκευή σήραγγας, χωματουργικών και λοιπών έργων στη νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών ? Θεσσαλονίκης, περιοχή Πλαταμώνα – Λεπτοκαρυάς. Σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας 1994 – 1998 η Εταιρία ανέπτυξε συνεργασία με μεγάλες ξένες τεχνικές εταιρίες, δημιουργώντας ομίλους που διεκδίκησαν ή διεκδικούν όλα τα μεγάλα έργα της χώρας όπως τη ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας, την εκτροπή του Αχελώου, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο των Σπάτων, τον Αυτοκινητόδρομο Σταυρού – Ελευσίνας κλπ. Επίσης, την ίδια περίοδο η Εταιρία προχώρησε στην εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, όπως των κτιρίων, γραφείων και καταστημάτων του Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού), του κτιρίου της Τραπέζης Μακεδονίας – Θράκης στο Βόλο, ενώ παράλληλα συνέχισε την κατασκευή άλλων σημαντικών έργων, όπως του νέου Αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Κορίνθου τμήμα Μέγαρα – Κακιά Σκάλα και τμήμα Κινέττα – Άγιοι Θεόδωροι, του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τέλος, η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε έθεσε στο διάστημα αυτό τις βάσεις για διεύρυνση των εργασιών της στο εξωτερικό (κυρίως στο χώρο των Βαλκανίων, των Παρευξείνιων χωρών, στην Κύπρο, Μέση Ανατολή) λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς κατασκευής αυτοκινητόδρομων στη Βουλγαρία.

Το 1999 η Εταιρία εγκατέστησε Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9002:1994 και απέκτησε το πρώτο της Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9002 από τον διαπιστευμένο Φορέα LLOYD’S REGISTER. Το 2004 Σύστημα Ποιότητας αναθεωρήθηκε με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2000 και η Εταιρεία επαναπιστοποιήθηκε από το Γερμανικό Φορέα TUV CERT / TUV RHEINLAND GROUP. Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2007.

Τον Απρίλιο του 1999 η Εταιρεία απέκτησε το 70% της Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε. έναντι 2.660.441.536 δρχ, ήτοι 7.807.605 ευρώ περίπου. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

Την 24.01.2002 του 2002 εξαγόρασε το 100% της Εταιρίας ΗΧΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα έναντι 2.877.000 ευρώ. Το σύνολο του τιμήματος εξαγοράς προήλθε από τα διαθέσιμα της Εταιρείας.

Με την απόφαση Κ2-11158/23.8.2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των εταιρειών ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε., Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ. Α.Τ.Ε., ΗΧΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. και ΗΛΜΕΚ Α.Ε από την ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την υπ’ αριθμ. 1862-31/1/2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κατατάχθηκε στην 7η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. και έλαβε το σχετικό πτυχίο την 3/2/2003.

Το 2005 η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ανέλαβε τα εξής έργα:

 • “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (4.1.1s)”, συνολικού ύψους 142.236.587 Eυρώ.
 • “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s – 4.1.2s)”, συνολικού ύψους 122.112.053 Eυρώ.
 • “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήματα Α) από Α/Κ Χρυσούπολης έως διασταύρωση με Εθνική Οδό δυτικά του ποταμού Νέστου και σήραγγα Νέστου Β) από ανατολικό στόμιο σήραγγας Νέστου έως Α/Κ Βανιάνου (14.1.2-14.2.1) )”, συνολικού ύψους 60.102.259 Eυρώ.
 • «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, συνολικού ύψους 33.406.248,78 Eυρώ.

Μέσα στην χρήση του 2006 ανέλαβε τα εξής έργα:

 • Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: “ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ) – ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Χ.Θ. 1+200 έως Χ.Θ. 18+000) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ”, συνολικού ύψους 78.452.210,18 Eυρώ.
 • “Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας: Τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού (60.2.2)”, συνολικού ύψους 95.598.507,00 Eυρώ.
 • “Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού – τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ”, συνολικού ύψους 56.196.975,44 Eυρώ.

Το 2007 ανέλαβε τα έργα:

 • Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας – αρχή Α.Κ. Ραχών του άξονα ΠΑΘΕ ?, συνολικού ύψους 122.935.595,76 Eυρώ.
 • «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας περιοχών Αττικής οι οποίες επηρεάζονται από την πυρόπληκτη Πάρνηθα», της εργολαβίας «Επείγον έργο καθαρισμού κοίτης Σαρανταποτάμου ? Επείγουσες επεμβάσεις στα ρέματα Αγίας Τριάδας ? Εσχατιάς ? Αχαρνών» (Π1/07) προϋπολογισμού 4.500.000,00 .
 • Νέα Εργολαβία για την ολοκλήρωση κατασκευής Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης?, συνολικού ύψους 15.519.994,28
 • Νέα Εργολαβία για την ολοκλήρωση κατασκευής Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας?, συνολικού ύψους 17.003.386,40